FILMCHIOȘC: Scurtmetraje de Paula DURINOVA [SK] – proiecție, 9 mai 2019, ora 21:00

FILMKIOSK: Short films by Paula DURINOVA [SK], May 9, 2019, 9 pm

– – – scroll down for English version – – –

RO
——
Scurtmetraje de Paula DURINOVA [SK] – proiecție
9 mai 2019, ora 21:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

– – –

გადასვლა /În trecere (2016)
15 min. -| limba: georgiană | subtitre: engleză

Există locuri prin care trecem în mod regulat. Mergem pe scări până la trecerea subterană sau ne ridicăm spre un pod. Undeva în depărtare auzim trâmbițele de mașini care nu știu că suntem urmăriți de altcineva. Trecem prin viață, prietenii fragile sau necazuri. Auzim sunetele unei mașini de cusut, cântece sau suspine puternice. Această viață nu se întâmplă pe pământ.

„În Trecere” este un eseu vizual, care explorează dedesubt și deasupra solului în Tbilisi, Georgia. Filmul a fost creat în timpul programului de rezidență pentru artiști K.A.I.R. din Košice în colaborare cu GeoAIR, cu durata de 2 luni.

Jocul Etern (2012)
23 min. | limba: română/rusă | subtitre: engleză

In filmul documentar „Jocul Etern” sunt prezentate două spații din Chișinău cu o pondere diferită: Memorialul „Eternitatea” – un spatiu exagerat de mare și monumental, care însă este umplut o singura dată pe an cu ocazia zilei de 9 mai, și scuarul jucătorilor de șah de pe str. Mateevici, care este activ constant.

În contrast cu Memorialul, care a fost inaugurat în 1975 de către autoritățile sovietice și purta numele “Biruința”, pentru a oferi tribut celor căzuți în „marele război pentru apărarea patriei”, fapt care dă curs diverselor intepretări și îi oferă un rol de „tribună” de pe care să se poată manifesta politicul, în contextul în care actualul teritoriu al Republicii Moldova este și o consecință a multiplelor anexări și experimente geo-politice, scuarul jucătorilor de șah nu este altceva decât un segment din stradă transformat într-un club de șah în aer liber la inițiativa unui grup de cetățeni. În urma privatizărilor obscure din anii ’90 și formării capitalului, vechiul club de șah, care se afla la intrarea în parcul Valea Morilor (denumirea veche: Lacul Comsomoliștilor) a fost demolat, iar în locul acestuia a apărut un local luxos privat. Necătând la faptul că scuarul jucătorilor de șah duce lipsă de amenajare, acesta este un loc care atrage jucători chiar și în perioada rece a anului.

In acest film autoarea explică caracterul celor două spații prin vocile oamenilor aflați într-un raport cu ele, iar discursul din film articulează noțiunea de conflict și luptă, și multiplele situații în care acestea pot să existe. Ambele situații, odată suprapuse, demonstrează măsura în care politicul privează cetățenii acestui stat de spații publice bine amenajate, care să răspundă necesităților curente ale diverselor comunități.

Filmul a fost creat în timpul programului de rezidență pentru artiști CHIOȘC AIR al Asociației Oberliht șisale Kmultimedia.A.I.R. din Košice: http://chiosc.oberliht.com/2012/06/26/spaces-eternal-play/

122.929 drobností / În număr de 122.929 (2008)
30 min. | limba: slovacă | subtitre: engleză

Potrivit statisticilor, 122.929 de persoane locuiesc în cel mai mare cartier rezidențial slovac Petržalka. Documentarul prezintă câteva portrete ale locuitorilor lor, legându-le cu vecinătatea lor și subliniind de ce nu o percep ca pe un ghetou, ci ca și casă.

– – –
Paula DURINOVA (1987, Slovacia) este regizoare de film documentar, fotograf și scriitoare care trăiește și lucrează în Berlin și Slovacia. Conducându-se de emoțiile vizuale, accentul povestirii sale sunt oamenii și locurile care o înconjoară. Țările post-comuniste, problemele sociale, religia, intimitatea sau frontierele mintale sunt principalele subiecte ale activității sale multimedia. Paula este fondatoarea organizației Living Documentary. Ea a lucrat ca și regizoare, producătoare și redactor de filme documentare scurte în Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Cehia și Georgia.

“Realizarea unor filme documentare mă ajută să-mi exprim gândurile și să analizez subiecte în care sunt interesată. Oamenii și locurile din jur, spațiile post-sovietice, subiecte de ordin social și religia se regăsesc în lucrările mele de creație. În fiecare film încerc să-mi exprim dorințele și sentimentele personale.”

Această proiecție face parte din programul Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiază de suținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN
——

FILMKIOSK: Short films by Paula DURINOVA [SK] – screening
May 9, 2019, 9 pm
Flat Space
68/1 Bucuresti str., Chișinău

გადასვლა / Passing (2016)
15 min. | language: Georgian | subtitles: English

There are places we regularly go through. We go down the stairs to the underpass or take a lift to the bridge. Somewhere in the distance, we hear the trumpets of cars not knowing we are being watched by someone else. We go through life, fragile friendships or troubles. We hear the sounds of a sewing machine, singing or loud sighs. This life does not happen on earth.

“Passing” is a visual essay exploring below and above ground in Tbilisi, Georgia. The film was created during the author’s two-month residency stay under the K.A.I.R. Košice Artist in Residence in collaboration with GeoAIR.

Eternal Play (2012)
23 min. | language: Romanian/Russian | subtitles: English

In “Eternal Play” documentary film there are two different spaces in Chisinau presented: “Eternity” Memorial, a huge and monumental space that is filled one single time a year, during the 9th of May celebrations, and the chess players’ square situated on Mateevici str. that is constantly full and active.

The Memorial was inaugurated in 1975 by Soviet authorities. At that time, it was bearing the name of “Victory” Memorial as a tribute to those who died for the “Great war for the homeland defense”, which in fact gave birth to various interpretations and transformed this place into a “tribune” for political manifestations as the territory of the Republic of Moldova, historically, was a subject to consequent annexations and geopolitical experiments. If compared to the Memorial, the chess players’ square is nothing more than a segment of a street transformed into an open-air chess club by a group of citizens. As a follow up of the obscure privatization processes from 90’s that enriched just few people if compared to the rest of the population, the old chess club that was situated at the entrance of Valea Morilor Lake (old name Komsomol Lake) was demolished and a luxury private space was built instead of it. Despite the fact that the chess players’ square is lacking any infrastructure, this place attracts players even throughout the cold period of the year.

In her film, the author explains the character of those two spaces through the voice of the people who feel related to them. At the same, time the film articulates the notions of conflict and struggle and places them in various contexts. Both situations, once compared, explain better to which extend the politics is able to deprive the local community of public spaces that could respond better to citizens’ current needs.

The film was created in the frame of the KIOSK / K.A.I.R. artist in residency program: http://chiosc.oberliht.com/2012/06/26/spaces-eternal-play/

122.929 drobností / In number of 122.929 (2008)
30 min. | language: Slovak | subtitles: English

According to statistics, 122,929 people live in the largest Slovak residential district Petržalka. The documentary shows some portraits of their inhabitants, linking them with their neighbourhood and emphasizing why they don’t perceive it as a ghetto, but as their home.

—-

Paula DURINOVA (1987, Slovakia) is a documentary filmmaker, photographer and writer living and working between Berlin and Slovakia. Driven by the emotions of visuality, the focus of her storytelling is people and places that surround her. Post-communist countries, social issues, religion, intimacy or mental borders are the main topics of her multimedia work. Paula is a founder of Living documentary organization. She has worked as a director, producer and editor on short documentary films in Slovakia, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Czech Republic and Georgia.

“Making documentary films helps me to express my thoughts and reflect on the topics that I’m curious about. The people and places that surround me, post-soviet spaces, social issues and religion influence my artistic creation. In each film, I try to express my appeal and personal feelings.”

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open-air cinema project and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: