Cinema în Aer Liber: Tactici urbane, 12 / 23 / 26 iulie 2016

new-urbanism-web

– – – scroll down for English – – –

Open Air Cinema: Urban tactics, July 12 / 23 / 26, 2016

RO
– – – – –

Cinema în Aer Liber: Tactici urbane
12 / 23 / 26 iulie 2016

Între 22 și 31 iulie 2016, Asociația Oberliht va găzdui la Chișinău o școală de vară de urbanism tactic. Școala de vară va aduna un grup internațional de artiști, studenți, cercetători și locuitori ai orașului. Proiecțiile din această lună, vor fi prin urmare conectate cu teme precum noul urbanism, dezvoltare sustenabilă și cartiere urbane active. Două din aceste proiecții vor fi prezentate în centrul orașului la Apartamentul Deschis (str. București 68).

Filmul ”Noul Urbanism” (12 iulie) e o vizită printre inițiativele de dezvoltare urbană alternativă și sustenabilă. 

”Construcția orașului Soci” (26 iulie) e un dialog între rezidenții care locuiesc în orașul Soci, a căror cartiere au fost reconstruite pentru Jocurile Olimpice. Centrul Cultural German Akzente va face o introducere a acestui film.

Filmul ”AUTOPCITY” va fi proiectat în Parcul Zaikin, pe 23 iulie. AUTOPCITY e un documentar despre orașul Chișinău, care investighează transformările urbane ale acestuia din 1990 și posibila construcție a Bulevardului Cantemir care ar afecta Parcul Zaikin. Parcul Zaikin (intersecția str. Sf. Andrei și Iv. Zaikin) e un proiect demarat de Asociația Oberliht în anul 2013: https://parculzaikin.wordpress.com/

newurbanism_web

NOUL URBANISM
Kelly Loudenberg / US / 2009 / 55’

12 iulie 2016, ora 22:00
Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău)

”Noul Urbanism” e un video realizat de artista Kelly Loudenberg, care urmărește soluții creative și sustenabile pentru viața urbană, de la acoperișul fermelor pînă la piscinele Dumpster și case subterane de operă. Călătorind în jurul lumii, ea vizitează designerii și artiștii care aduc natura în mediul urban, găsind noi modalități de a trăi și explorînd moduri alternative de utilizare a spațiilor existente.

filmul este în limba engleză

web_autopcity_still

AUTOPCITY
Ștefan Rusu / Moldova / 2015 / 73’

23 iulie 2016, ora 21:00
Parcul Zaikin (str. Iv. Zaikin / str. Sf. Andrei, Chișinău)

”Filmul este un documentar ce explorează orașul în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, activiști și artiști vizuali am investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței din 1990. De-a lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care ar avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa arhitectului Al. Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general (PUG) din 2007.”

subtitrare în limba engleză

constructing_sotschi_web1

CONSTRUCȚIA ORAȘULUI SOCI
Steffi Wurster / Germania / 2014 / 73’

26 iulie 2016, ora 21:30
Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău)

Locuitorii din Bay – locație a Clusterului Olimpic de Coastă din orașul Soci – în mod tradițional își dobîndeau sursa de existență din activitățile agricole. Odată ce planul principal al jocurilor este implementat gradual, locuitorii din zonă sunt strămutați de pe solul fertil. Pe terenurile lor, Parcul Olimpic, hotelurile și infrastructura caracteristică sunt construite de la pămînt în sus. Oamenii sunt nevoiți să-și comercializaze terenurile mari în schimbul unei case moderne pe un loc mic. Filmul îi prezintă pe Lena, Pașa, Ludmila și Volodea în casele lor vechi, și ulterior cele noi. Prin ochii lor trăim o experiență de atașament față de acel teren, lupta lor împotriva strămutării într-un cartier proaspăt construit și dezpăgubirilor neadecvate.

Observînd microuniversul regiunii Imeretinskaya Bay, în patru ani procesul de împroprietărire și turbo-modernizare e consemnat. Mărimea proiectului Olimpic se diferențiază puternic de fostele cabane și case modeste ale localnicilor. Noi am învățat despre impactul concret al acestui mega proiect asupra oamenilor, pentru care pierderea terenurilor arabile înseamnă lipsa mijloacelor de trai.

subtitrare în limba engleză

‘intrare’ liberă la toate proiecțiile

Această selecție de filme face parte din programul Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europene în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune. Adițional programul este susținut de Asociația Akzente din Chișinău.

autopcity-web-1

EN
– – – – –

Open Air Cinema: Urban tactics
July 12 / 23 / 26, 2016

Between 22nd and 31st of July, Oberliht will be hosing the tactical urbanism summer school in Chisinau. The summer school will be visited by an international audience of architects, artists, students, researchers and community organizers. The screenings of this month will be connecting to the themes of new urbanism, sustainable development and active neighborhoods.

There will be two screenings in the city Centre at Flat Space on Bucuresti str. 68/1; on Tuesday evening July 12th and 26th. ”New Urbanism” is a visit across alternative and sustainable urban development initiatives. Constructing Sochi is a dialogue with residents living in Sochi whose neighborhood would be redeveloped for the Olympics. The German cultural centre Akzente will provide an introduction to the film.

The third screening, AUTOPCITY, will be held during the summer school in Zaikin Park, on July 23rd. Autopcity is a documentary about Chisinau, investigating the city’s transformation since the 1990s and the possible construction of the Cantemir Boulevard that would impact the Zaikin Park. The Zaikin Park is located near the city centre between Ivan Zaikin and Sfintul Andrei streets. The screenings in the Park are part of a wider project in Zaikin Park, please visit for more information about the project: https://parculzaikin.wordpress.com/

NEW URBANISM
Kelly Loudenberg / US / 2009 / 55’

July 12, 2016, 10 pm
Flat Space (Bucuresti str. 68/1, Chisinau)

Video artist Kelly Loudenberg’s New urbanism series looks at imaginative and sustainable solutions for urban living, from rooftop farming to Dumpster swimming pools and underground opera houses. Traveling around the world, she visits designers and artists bringing nature to urban settings, finding new ways to live and exploring alternative uses of existing spaces.

the film will be in English

AUTOPCITY
Stefan Rusu / Moldova / 2015 / 73’

July 23, 2016, 9 pm
Zaikin Park (Iv. Zaikin with Sf. Andrei streets, Chisinau)

AUTOPCITY is an investigative documentary that explores a city in decline. Along with a number of researchers: architects, sociologists, urban activists and visual artists we have investigated the processes of transformation and urban planning which took place in Chisinau in the socialist period and during the independence adopted in 1991. Throughout this journey we have been concerned about the negative effects that the Old Town would suffer from the construction of Cantemir Blvd., which was planned right after World War II by the collective of architects headed by Alexey Shchusev and never realized—but suddenly reappeared in the new master plan (PUG) approved by municipality in 2007.

Romanian, with English subtitles

CONSTRUCTING SOCHI
Steffi Wurster / Germany / 2014 / 73’

July 26, 2016, 9:30 pm
Flat Space (Bucuresti str. 68/1, Chisinau)

The inhabitants of the Bay – the location of the Olympic Coastal Cluster in Sochi – traditionally earned their living from agriculture. As the master plan of the games is gradually being implemented the residents are relocated from their fertile ground. On their plots the Olympic Park, Hotels and infrastructure are built from the ground up. The people have to trade their large plots in for a modern house on a smaller site. The film portrays Lena, Pascha, Ludmilla and Volodja in their old and new homes. Through their eyes we experience their attachment to the land, their fight for adequate compensations and the relocation to a newly built settlement.

Observing the microcosm of the Imeretinskaya Bay for four years the process of land appropriation and turbo-modernization is recorded. The size of the Olympic project contrasts starkly with what used to be the residents’ modest huts and homes. We learn about the concrete impact of the megaproject on the people for whom the loss of their huge gardens means a loss of livelihood.

Russian, with English subtitles

free ‘entrance’ to all screenings

This film selection is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons project. Additionally the program is supported by Akzente Association from Chișinău.

Connected_action_logo_logo_black_small

logo-original-2web

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: